O nas

Założony w 1961 roku oddział PTTK w Limanowej swoją działalność statutową prowadził głównie w oparciu

o SKKT na terenie powiatu limanowskiego. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli opiekunów szkolnych kół krajoznawczych licznie uczestniczyła w rajdach, zlotach turystycznych oraz konkursach krajoznawczych organizowanych przez Zarząd oddziału,  Komisję Turystyki Górskiej i Komisję Opieki nad Zabytkami. Jedną z takich dużych imprez turystycznych
w pierwszych latach działalności był Zlot Powiatowy członków PTTK oraz Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych 19 września 1963 roku w Dobrej. Komisja Młodzieżowa przy oddz. PTTK została powołana w roku 1969 w składzie: przewodniczący –  Andrzej Gibas,  członkowie: Maria Kalisz, Jerzy Ligęza, Władysław Wietrzny i Józef Staniszewski. Z różnych przyczyn aktywność tej komisji była niewielka i praktycznie po krótkim okresie wygasła. Po  roku 1976  znacząco wzrosła ilość organizowanych imprez. Przybywało też członków PTTK w tym najwięcej zrzeszonych w SKKT.

Na wiosennym zebraniu opiekunów SKKT w roku 1978 powołano oddziałową Komisję Młodzieżową a jej przewodniczącym został Stefan Bugajski – opiekun SKKT przy Szkole Podstawowej w Dobrej k. Limanowej,
a członkami zostali: Elżbieta Mordarska, Cecylia Wilk i Władysław Sowa – opiekunowie
z limanowskich szkół nr 2, nr 3 i Zespołu szkół Mechaniczno –Elektrycznych. Trochę później na pewien czas włączył się do pracy w komisji Jan Brajner nauczyciel ze szkoły nr 1, a na wiele lat Stanisława Muck – lekarz laryngolog i Maria Litera – księgowa. Z czasem
w komisji uczestniczyło wielu opiekunów Szkolnych kół Krajoznawczo Turystycznych pomagając w realizacji podejmowanych działań. W pracach KM PTTK brali lub jeszcze biorą udział:  B. Waśko,  E. Orzeł-Jonik, J. Zięba, J. Przybytek, W. Stanik, B. Sowa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że do dzisiaj /2012/aktywnie uczestniczą w jej działalności:
St. Muck, E. Mordarska i S. BugajskLii, a KM do obecnej chwili jest najaktywniejszą
w limanowskim oddziale. Najważniejsze zadania organizowane przez naszą komisję to: Rajd im. L. Węgrzynowicza, Konkurs Krajoznawczy, Konkurs Krasomówczy, konkurs na najlepszą kronikę, wycieczki krajoznawcze dla opiekunów i aktywu SKKT, Kursy MOT. Młodzież z  SKKT
z naszego oddziału brała udział w konkursach i zawodach o randze wojewódzkiej i krajowej zajmując wysokie lokaty w rywalizacji drużyn. Były to między innymi konkursy krajoznawcze i krasomówcze, Zloty PTSM i zawody na Orientację.

Prezentując przykłady dokumentów z wybranych imprez warto jeszcze raz zaznaczyć,
że przeprowadzane corocznie w stałych porach już od ponad 30 lat wpisały się
w turystyczny kalendarz pracy w SKKT  na terenie oddz. PTTK w Limanowej i mają bardzo licznych uczestników.


Regulaminy konkursów krajoznawczego i krasomówczego 2014