Regulamin

REGULAMIN

KOŁA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

PRZY ODDZIALE PTTK „ZIEMI LIMANOWSKIEJ”

W LIMANOWEJ

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Limanowskiej”

w Limanowej w dniu 5 czerwca 2014 r.

 

Podstawa Prawna: Uchwała 203/XVI/2007 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 października 2007r.  w sprawie „Zasad działania kół i klubów przewodników turystycznych PTTK”

 

Rozdział I. Cele i zadania Koła przewodników turystycznych

§ 1

1. Koło zrzesza przewodników tatrzańskich, beskidzkich, terenowych i pilotów wycieczek posiadających uprawnienia państwowe nadane na podstawie ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, którzy swą przynależność do PTTK dokumentują w kole przez złożenie deklaracji i opłacenie składki członka PTTK oraz składki dodatkowej, jeżeli została ona uchwalona przez Walne Zebranie Koła.

2. Koło może również zrzeszać przewodników – członków PTTK, którzy w dniu wejścia ustawy posiadali uprawnienia przewodnickie nadane przez PTTK, a uprawnień tych nie potwierdzili jako uprawnienia państwowe w myśl ustawy o usługach turystycznych.

§ 2

Do zadań Koła należy:

1. zrzeszanie w PTTK przewodników posiadających uprawnienie nadane zgodnie z obowiązującymi przepisami (uprawnienia państwowe i uprawnienia PTTK),

2. świadczenie usług przewodnickich w zakresie posiadanych przez przewodników uprawnień, na zlecenie uprawnionych organizatorów turystyki,

3. prowadzenie szkolenia i dokształcanie przewodników,

4. organizowanie kursów dla kandydatów na przewodników,

5. prowadzenie działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem materiałów szkoleniowych,

6. Prowadzenie działalności krajoznawczej oraz organizowanie i ułatwianie przewodnikom uprawiania turystyki we wszelkich jej formach.

7. Współdziałanie z Zarządem Oddziału w zakresie:

a) realizacji zadań oddziału PTTK,

b) przedłużania uprawnień przewodników jako członków kadry programowej PTTK w legitymacjach przewodnika turystycznego PTTK,

c) wyróżniania i odznaczania przewodników jako dowód uznania za ich pracę i działalność społeczną,

d) tworzenia, gromadzenia i wykorzystywania środków finansowych

e) sprzętu i odzieży ochronnej dla przewodników.

8. współdziałanie z Samorządem Przewodników Turystycznych PTTK woj. małopolskiego oraz
w niezbędnym zakresie z Krajowym Samorządem Przewodników Turystycznych PTTK
i Komisją Przewodnicką Zarządu Głównego PTTK.

9. służenie fachową wiedzą przewodnicką innym jednostkom organizacyjnym  działającym
w Oddziale PTTK w realizowaniu ich zadań programowych.

 

Rozdział II. Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki

§ 3

1. Członkiem koła może być przewodnik – członek PTTK, który złoży deklarację i zostanie przyjęty przez zarząd Koła.

2. Członek Koła ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Koła,

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Koła,

c) nosić odznakę organizacyjną PTTK oraz odznaki przewodnickie.

3. Członek Koła jest zobowiązany:

a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,

b) aktywnie uczestniczyć w działalności PTTK,

c) dbać o dobre imię PTTK i przewodnictwa,

d) regularnie opłacać składkę członkowską PTTK oraz inne składki Koła uchwalone odrębnie przez Walne Zebranie Koła.

§ 4

1. Utrata członkostwa Koła następuje w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia z Koła lub z PTTK,

b) skreślenia z listy członków PTTK wskutek zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres dłuższy niż 12 miesięcy,

c) wykluczenia z PTTK prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,

d) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

2. Utrata członkostwa Kole może nastąpić również w drodze uchwały Zarządu Koła wskutek zalegania z opłatą składki dodatkowej uchwalonej przez walne zebranie Koła.

3. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie za pośrednictwem Zarządu Koła do Zarządu Oddziału PTTK w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

4. W przypadku utraty członkowstwa, o którym mowa w pkt. 1 oraz pkt. 2, członkowstwo może być przywrócone po opłaceniu zaległych składek.

 

Rozdział III. Władze Koła

§ 5

1. Władzami Koła są:

a) Walne Zebranie Koła, zwane dalej „zebraniem”

b) Zarząd Koła,

c) Komisja Rewizyjna Koła jeśli zostanie wybrana.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła trwa 4 lata.

3. Walne Zebranie Koła jest jego najwyższą władzą.

4. Walne Zebranie Koła jest zwoływane przez Zarząd Koła co najmniej 1 raz w roku dla przyjęcia sprawozdania Zarządu Koła i oceny jego działalności oraz, w zależności od kadencji władz, dla dokonania wyboru władz Koła i ustalenia kierunków działania na okres kadencji.

5. Walne Zebranie Koła uchwala wysokość dodatkowej składki członkowskiej, o której mowa
w § 3 pkt. 3, lit.d

§ 6

1. Walne Zebranie Koła jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z niniejszym regulaminem
i uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania,

2. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Koła

4. Zebranie Koła podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Wybory władz Koła odbywają się
w głosowaniu tajnym.

 

§ 7

1. Zebranie Koła, poza przypadkami określonymi w § 5 pkt. 4, może być ponadto zwołane:

a) z inicjatywy Zarządu Koła,

b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Koła.

2. Zebranie Koła, o którym mowa w pkt. 1 lit. b, winno być zwołane w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

§ 8

1. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Koła należy podać do wiadomości członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

2. Porządek obrad zebrania powinien obejmować:

a) otwarcie zebrania, wybór prezydium w tym przewodniczącego i sekretarza obrad, ustalenie prawomocności zebrania, uchwalenie porządku obrad,

b) sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła u (gdy została powołana),

c) dyskusja nad sprawozdaniem i podjecie uchwał.

3. Jeżeli Walne Zebranie Koła dokonuje również wyborów, to porządek obrad, poza punktami określonymi w pkt. 2, powinien zawierać kolejny punkt d „wybory”, w tym ustalenie list wyborczych, wybór odpowiednich komisji i głosowanie. W tym przypadku porządek obrad należy uzupełnić wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 9

1. Zarząd Koła kieruje bieżącą działalności Koła w okresie pomiędzy zebraniami i ponosi za nią odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Koła oraz przed Zarządem Oddziału PTTK.

2. Zarząd Koła składa się z 3 członków wybranych przez zebranie Koła.

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika.

4. Zarząd w okresie kadencji może uzupełnić swój skład drogą kooptacji nowych członków w miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby osób wybranych przez zebranie Koła.

§ 10

1. Posiedzenia zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

a) zwoływanie zebrań Koła,

b) wykonywanie uchwał władz PTTK oraz zebrań Koła,

c) uchwalanie planów pracy oraz preliminarzy budżetowych Koła,

d) zarządzanie funduszami i majątkiem Koła w granicach preliminarza budżetowego,

e) czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych i regulaminowych przez członków Koła,

f) prowadzenie ewidencji członków oraz zbieranie składek przewodnickich,

g) powoływanie w miarę potrzeby zespołów w szczególności: do spraw szkoleniowych,

h) za zgodą Oddziału PTTK przedłużanie uprawnień przewodnickich w legitymacji przewodnika turystycznego PTTK,

i) występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń i wyróżnień członkom Koła,

j) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z działalności Koła,

k) opieka nad kandydatami na przewodników,

l) składanie sprawozdań rocznych i za okres kadencji Walnemu Zebraniu Koła

oraz Zarządowi Oddziału PTTK.

§ 11

1. Zespół do spraw szkoleniowych jest organem Zarządu Koła, realizującym wytyczne władz PTTK w zakresie podnoszenia kwalifikacji fachowych przez przewodników.

2. Do zadań zespołu do spraw szkoleniowych należy:

a) prowadzenie planowego dokształcania przewodników oraz szkolenia kandydatów na przewodników,

b) opracowywanie programów szkolenia na podstawie zasad i ramowych programów szkolenia,

c) opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych.

3. Zespół do spraw szkoleniowych prowadzą przewodnicy posiadający w szczególności uprawnienia instruktora przewodnictwa PTTK.

§ 12

1. Zarząd Koła może być zawieszony przez Zarząd Oddziału PTTK w przypadkach:

a) rażącego lub uporczywego naruszenia obowiązków wynikających ze statutu PTTK lub statutu Oddziału PTTK,

b) działania na szkodę PTTK, Oddziału PTTK, Koła,

c) zaniechania działalności.

2. Decyzja, o której mowa w § 12pkt 1, może być podjęta po wysłuchaniu Zarządu.

3. W przypadku zawieszenia Zarządu Koła, Zarząd Oddziału PTTK powołuje tymczasowy zarząd, którego zadaniem jest usuniecie przyczyn zawieszenia oraz zwołanie w ciągu dwóch miesięcy od daty zawieszenia Walnego Zebrania Koła celem wybrania nowego zarządu lub podjęcia uchwały
o rozwiązaniu Koła.

 

Rozdział IV. Finanse Koła

§ 13

Koło realizuje swe zadania w oparciu o środki finansowe uzyskane z:

1. części składek członkowskich PTTK, przypadającej dla Koła Przewodników,

2. innych dodatkowych składek uchwalonych przez Walne Zebranie Koła,

3. dotacji, darowizn i innych świadczeń.

§ 14

1. Sposób zarządzania funduszami i majątkiem Koła oraz funduszami i majątkiem powierzonym Kołu regulują przepisy obowiązujące w PTTK, przepisy finansowe oraz uchwały Zarządu Oddziału.

2. Majątek Koła jest majątkiem Oddziału i w przypadku rozwiązania Koła przechodzi na rzecz Oddziału PTTK, a o jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału.

 

Rozdział V. Rozwiązanie Koła

§15

1. Rozwiązanie Koła może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Koła, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału PTTK.

2. Rozwiązanie Koła może nastąpić również na podstawie uchwały Zarządu Oddziału PTTK
w przypadkach określonych statutem Oddziału PTTK.

3. O rozwiązaniu Koła należy zawiadomić Komisję Przewodnicką ZG PTTK oraz Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. małopolskiego.

 

Rozdział VI. Przepisy końcowe

§ 16

1. Koła używa pieczątki podłużnej o treści:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział „Ziemi Limanowskiej ”

w Limanowej

Koło Przewodników Turystycznych

2. Koło może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków za zgodą Zarządu Oddziału.

3. Przy lokalu będącym siedzibą Koła bądź innych pomieszczeniach stale używanych przez Koło powinny znajdować się odpowiednie tablice w kolorze zielonym zawierające treść jak w pkt. 1, zaopatrzone w odznakę organizacyjną PTTK.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie

przepisy statutu PTTK i statutu Oddziału PTTK.