Statut oddziału

STATUT ODDZIAŁU

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO

ZIEMI LIMANOWSKIEJ W LIMANOWEJ

PRZYJĘTY UCHWAŁĄ ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO ODDZIAŁU 8 maja 2013 r.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Działający na podstawie niniejszego Statutu Oddział PTTK Ziemi Limanowskiej w Limanowej zwany dalej Oddziałem jest jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego i powstał zgodnie z art. 50 Statutu PTTK.

 

§ 2

1. Terenem działalności Oddziału jest Beskid Wyspowy

2. Siedzibą władz Oddziału jest Limanowa.

 

§ 3

1. Oddział posiada osobowość prawną, którą nabywa z dniem uprawomocnienia się postanowienia właściwego miejscowo sądu rejestrowego o wpisaniu Oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

2. Oddział może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z uchwałami Zarządu Oddziału, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 4

Oddział może używać własnego sztandaru, znaku organizacyjnego i pieczęci PTTK zgodnie z przepisami art. 5 Statutu PTTK.

 

§ 5

Oddział realizuje cele PTTK określone w art. 7 i 8 Statutu PTTK przy pomocy środków określonych w art. 9 Statutu PTTK.

 

§ 6

Oddział podlega nadzorowi władz naczelnych PTTK w zakresie zgodności działalności Oddziału z zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem powierzonym przez Zarząd Główny PTTK oraz dotacjami celowymi przyznanymi przez Zarząd Główny PTTK.

 

Rozdział II

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie w Oddziale, w tym w formie elektronicznej, deklaracji realizacji celów Towarzystwa i przestrzegania Statutu PTTK oraz opłacenie składki członkowskiej i wpisowego.

 

§ 8

Zasady utraty członkostwa zwyczajnego oraz prawa i obowiązki członków PTTK uregulowane są w rozdziale III Statutu PTTK. Wszystkie przepisy tego rozdziału stosuje się odpowiednio do członków Oddziału.

 

§ 9

Członek zwyczajny PTTK ma prawo przeniesienia się do innego Oddziału PTTK z zachowaniem ciągłości przynależności.

 

§ 10

Prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Oddziału, jednostek organizacyjnych Oddziału oraz na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów członek zwyczajny może realizować tylko w Oddziale, w którym opłaca składki członkowskie.

 

§ 11

1. Członkiem wspierającym Oddziału może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która popiera działalność i akceptuje Statut PTTK oraz zadeklaruje opłacanie składki w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu Oddziału.

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Oddziału PTTK.

 

 

 

 

Rozdział III

WŁADZE ODDZIAŁU

§ 12

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Zjazd Oddziału.

2. Zjazd Oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. Władzami Oddziału są:

1) Zarząd Oddziału,

2) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 13

1. Władze Oddziału pochodzą z wyboru. Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą Zjazdu Oddziału.

2. Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału wymienionych w § 12 ust. 3.

3. Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.

4. Wybory do władz Oddziału odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK.

5. Liczebność władz Oddziału w granicach określonych w Statucie Oddziału z uwzględnieniem odpowiednich zapisów Statutu PTTK, uchwala Zjazd Oddziału.

6. Delegaci na Zjazd Oddziału zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego Zjazdu Oddziału, z uwzględnieniem przepisu art. 58 ust. 4 Statutu PTTK.

 

§ 14

1. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut Oddziału nie stanowi inaczej.

2. Władze Oddziału mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając w swoich regulaminach wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających rozpatrzeniu w ten sposób.

 

§ 15

1. Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Odziału mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

2. W razie wyczerpania trybu kooptacji Zjazd Oddziału przeprowadza wybory uzupełniające dokonując wyboru nowych członków władz na zwolnione miejsca.

 

§ 16

Do kompetencji Zjazdu Oddziału należy:

1) uchwalanie Statutu Oddziału i dokonywanie jego zmian zgodnie z postanowieniami art. 51 ust. 2 Statutu PTTK oraz określenie celów działania zgodnie z art. 50 ust. 3 pkt. 4 Statutu PTTK,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału bezwzględną większością głosów absolutorium poszczególnym członkom Zarządu pełniącym te funkcje w upływającej kadencji; nie udzielenie absolutorium wyłącza kandydowanie do władz w najbliższej kadencji,

4) wybór członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów,

5) rozpatrywanie wniosków kół, klubów i członków Oddziału,

6) uchwalanie wniosków na Walny Zjazd PTTK lub Regionalną Konferencję Oddziałów,

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału,

8) w przypadku uchwały o rozwiązaniu Oddziału, powoływanie komisji likwidacyjnej Oddziału lub likwidatora Oddziału,

9) podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Zjazdu Oddziału.

 

§ 17

1. W Zjeździe Oddziału udział biorą z głosem decydującym:

1) w przypadku Oddziału liczącego nie więcej niż dwa koła lub kluby lub mniej niż 50 członków zwyczajnych – wszyscy członkowie Oddziału,

2) w przypadku Oddziału liczącego co najmniej trzy koła lub kluby lub co najmniej 50 członków delegaci wybrani na walnych zebraniach kół i klubów według rozdzielnika uchwalonego przez Zarząd Oddziału, zgodnie z kluczem wyborczym określonym w ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny albo wszyscy członkowie Oddziału.

2. W Zjeździe Oddziału udział biorą z głosem doradczym członkowie honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających Oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz Oddziału, przewodniczący komisji i zespołów Zarządu Oddziału oraz inne zaproszone osoby.

3. Zjazd Oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.

4. Zjazd obradujący w drugim terminie jest władny do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

5. Zjazd odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

 

§ 18

1. Zwyczajny Zjazd Oddziału odbywa się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na cztery lata, chyba że uchwałą Zjazdu kadencja władz Oddziału została skrócona do dwóch lat.

2. O terminie , miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd Oddziału zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zjazdu, załączając swoje sprawozdanie lub wskazując termin i miejsce jego wyłożenia do wglądu.

3. Zjazd Oddziału obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Oddziału.

 

§ 19

1. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału przed upływem kadencji z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek Zarządu Głównego PTTK, Komisji Rewizyjnej Oddziału, 1/3 członków Oddziału lub 1/3 kół i klubów Oddziału, gdy liczy on łącznie co najmniej trzy koła lub kluby.

2. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

3. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

4. W nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału biorą udział uczestnicy ostatniego Zjazdu zwyczajnego: członkowie Oddziału lub delegaci wybrani na ten Zjazd, chyba że jednostki wybierające wybiorą nowych delegatów według obowiązującej ordynacji wyborczej.

 

§ 20

1. Zarząd Oddziału kieruje Oddziałem w okresie pomiędzy Zjazdami Oddziału i odpowiada za swą działalność przed Zjazdem Oddziału.

2. W skład Zarządu Oddziału wchodzi co najmniej siedmiu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

3. Zarząd Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

4. W skład Zarządu Oddziału może wchodzić urzędujący członek Zarządu Oddziału powołany przez Zarząd Oddziału, jeśli nie został wybrany przez Zjazd Oddziału.

5. Organem wewnętrznym Zarządu Oddziału może być Prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezes lub wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Prezydium kieruje działalnością Oddziału w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału, w tym m.in. zwołuje i przygotowuje posiedzenia Zarządu oraz przygotowuje materiały na te posiedzenia.

6. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

 

§ 21

1. Zarząd Oddziału:

1) wykonuje uchwały Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez jednostki organizacyjne i członków PTTK,

2) organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK i Statucie Oddziału dla członków PTTK i osób niezrzeszonych w PTTK,

3) reprezentuje Oddział,

4) powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,

5) zarządza majątkiem Oddziału i dysponuje jego funduszami,

6) uchwala roczny budżet Oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania,

7) zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe,

8) może tworzyć jednostki gospodarcze Oddziału,

9) podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Oddziału do jednostek regionalnych, o których mowa w art. 78 Statutu PTTK,

10) składa sprawozdania ze swojej działalności Zjazdowi Oddziału i przedstawia Zarządowi Głównemu PTTK informacje o swojej działalności,

11) powołuje i odwołuje kierowników własnych jednostek gospodarczych oraz przedstawicieli Oddziału w jednostkach gospodarczych prawa handlowego,

12) ustanawia oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze,

13) może prowadzić szkolenie członków PTTK,

14) podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.

2. Prezes Zarządu Oddziału zaznajamia Zarząd Oddziału z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Oddziału na najbliższym posiedzeniu ustosunkowując się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.

3. Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu Oddziału i jego Prezydium określa Regulamin Zarządu Oddziału uchwalony przez Zarząd Oddziału.

 

§ 22

1. Zarząd Oddziału może tworzyć komisje, rady i zespoły stosownie do istniejących potrzeb oraz powoływać ich składy.

2. Funkcje komisji, rady lub zespołu Zarząd Oddziału może powierzyć odpowiednim kołom lub klubom PTTK.

3.Przewodniczący komisji, rad i zespołów mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym, w szczególności gdy podczas posiedzenia rozpatrywane są sprawy dotyczące problematyki z zakresu ich działalności.

4. Do zakresu działań komisji, rad i zespołów powołanych przez Zarząd Oddziału, należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań Oddziału w dziedzinach przez nie reprezentowanych, a w szczególności doradztwo dla Zarządu Oddziału.

5. Komisje, rady i zespoły działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Oddziału.

 

§ 23

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się co najmniej z trzech członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

 

§ 24

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolującym całokształt działalności Oddziału. Przepisy art.37 ust.1, 2 i 3 Statutu PTTK stosuje się odpowiednio.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału w szczególności:

1) kontroluje działalność Zarządu Oddziału i jego jednostek, z uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej, pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem Oddziału, uchwałami Zjazdu Oddziału, Statutu PTTK, Walnego Zjazdu PTTK , a także zasadami gospodarności i rzetelności,

2) określa zasady działania oraz sprawuje nadzór nad komisjami rewizyjnymi kół i klubów,

3) kontroluje działalność finansową i gospodarczą Zarządu Oddziału opierającą się na majątku zarządzanym bezpośrednio przez Oddział oraz wniesionym do innych podmiotów gospodarczych,

4) przedstawia Zarządowi Oddziału informacje o wynikach kontroli oraz uwagi,

wnioski, zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych wnioski personalne,

5) przedstawia Zarządowi Oddziału opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz budżetu i jego wykonania,

6) składa Zjazdowi Oddziału sprawozdanie z działalności oraz występuje z wnioskiem o absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Oddziału pełniących te funkcje w upływającej kadencji.

§ 25

1. Prezes lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału działa według regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

 

 

 

Rozdział IV

KOŁA I KLUBY PTTK

§ 26

1. Zarząd Oddziału może powoływać koła i kluby, które są jednostkami organizacyjnymi Oddziału.

2. Koła powoływane w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych mogą używać nazwy „ Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK”. Opiekę nad działalnością tej jednostki sprawuje pełnoletni członek PTTK wyznaczony przez Zarząd Oddziału w porozumieniu z dyrekcją szkoły lub placówki.

3. Koła i kluby mogą zrzeszać członków bez względu na ich formalne powiązanie ze środowiskiem, w którym działają.

 

§ 27

1. Koło może być powołane uchwałą Zarządu Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji minimum 10 członków zwyczajnych Oddziału.

2. Koła zrzeszają członków zwyczajnych Oddziału opłacających w nich składkę członkowską.

3. Zadaniem koła jest organizacja statutowej działalności turystycznej i krajoznawczej.

 

§ 28

1. Klub może być powołany uchwałą Zarządu Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji minimum 10 członków zwyczajnych Oddziału.

2. Klub może zrzeszać także członków innych oddziałów PTTK.

3. Zadaniem klubu jest organizowanie i prowadzenie specjalistycznej działalności w określonej dziedzinie lub środowisku.

 

§ 29

1. Przewodnicy PTTK mogą zrzeszać się w kołach i klubach PTTK.

2. Klub przewodników PTTK za zgodą Zarządu Oddziału PTTK może używać tradycyjnej nazwy „Koło Przewodników PTTK”.

 

§ 30

1. Najwyższą władzą koła lub klubu jest walne zebranie koła lub klubu.

2. Władzami koła lub klubu są:

1) zarząd koła lub klubu,

2) komisja rewizyjna koła lub klubu, o ile walne zebranie podejmie uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej koła lub klubu.

3. Nie można łączyć funkcji we władzach koła lub klubu wymienionych w § 30 ust. 2.

4. Uchwały władz koła lub klubu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut Oddziału nie stanowi inaczej.

5. Władze koła lub klubu mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając w swoich regulaminach wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających rozpatrzeniu w ten sposób.

6. Wybory do władz koła lub klubu odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK.

7. Władze koła lub klubu o których mowa w § 30 ust. 2 mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

8. W razie wyczerpania trybu kooptacji walne zebranie koła lub klubu przeprowadza wybory uzupełniające, dokonując wyboru nowych członków władz na zwolnione miejsca.

 

§ 31

1. Walne zebranie koła lub klubu odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą walnego zebrania koła lub klubu kadencja władz została skrócona.

2. Walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania co najmniej 7 dni przed terminem.

3. Walne zebranie koła lub klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.

4. Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

5. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

 

§ 32

Do kompetencji walnego zebrania koła lub klubu należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,

2) rozpatrywanie wniosków członków,

3) udzielanie bezwzględną większością głosów na wniosek komisji rewizyjnej, o ile taka została wybrana, koła lub klubu, absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła lub klubu, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji. Nie uzyskanie absolutorium przez członków zarządu koła lub klubu wyłącza ich z kandydowania do władz w najbliższej kadencji.

4) wybór zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału.

 

§ 33

1. Zarząd koła lub klubu kieruje kołem/klubem w okresie pomiędzy walnymi zebraniami koła lub klubu i odpowiada za swoją działalność przed walnym zebraniem.

2. W skład zarządu koła lub klubu wchodzi co najmniej trzech członków wybranych przez walne zebranie koła lub klubu.

3. Zarząd koła lub klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

4. Posiedzenia zarządu koła lub klubu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

 

§ 34

1. Zarząd koła lub klubu:

1) wykonuje uchwały walnego zebrania koła lub klubu, władz PTTK i Oddziału oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez członków koła, klubu,

2) organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK i Statucie Oddziału dla członków koła, klubu i osób niezrzeszonych w PTTK,

3) składa sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Oddziału,

4) podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.

 

§ 35

1. Komisja rewizyjna koła lub klubu składa się co najmniej z trzech członków wybranych przez walne zebranie koła lub klubu.

2. Komisja rewizyjna koła lub klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

3. Komisja rewizyjna koła lub klubu jest organem kontrolującym całokształt działalności koła lub klubu.

4. Prezes lub upoważniony przez niego członek komisji rewizyjnej koła lub klubu ma prawo brać udział w posiedzeniach zarządu koła lub klubu z głosem doradczym.

5. Komisje rewizyjne kół lub klubów działają według regulaminów uchwalonych przez Komisję Rewizyjną Oddziału na podstawie regulaminu wzorcowego opracowanego przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

 

§ 36

1. Koła i kluby utrzymują się ze składek członkowskich. dotacji i darowizn otrzymywanych za pośrednictwem Zarządu Oddziału.

2. Koła i kluby mogą ustanawiać i pobierać, za wiedzą i zgodą Zarządu Oddziału, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność koła lub klubu, uchwalone przez zebrania członków tych jednostek. Członkowie klubów z innych oddziałów PTTK opłacają w tych klubach tylko składkę klubową.

3. Koła i kluby mogą otrzymywać dotacje i darowizny, wyłącznie za pośrednictwem Zarządu Oddziału, który odpowiada za prowadzenie właściwej dokumentacji.

4. Koła i kluby mogą prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową tylko za zgodą Zarządu Oddziału i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w Oddziale przepisów.

5. Za działalność gospodarczą koła lub klubu odpowiada Zarząd Oddziału.

 

§ 37

Szczegółowe kompetencje i zadania kół i klubów, w tym zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy ich zarządów określają regulaminy kół i klubów, uchwalone przez Zarząd Oddziału.

 

§ 38

Kluby mogą za zgodą Zarządu Oddziału uczestniczyć w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i zakresie działalności.

 

§ 39

Uchwały walnego zebrania koła lub klubu oraz uchwały ich zarządów mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarząd Oddziału w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału, uchwałami Walnego Zjazdu PTTK, władz naczelnych PTTK oraz władz Oddziału.

 

§ 40

1. Zarząd koła lub klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadkach:

1) zaniechania działalności,

2) rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK lub Statutu Oddziału,

3) naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,

4) działania na szkodę PTTK.

2. Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu zarządu koła lub klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień zarządu i komisji rewizyjnej koła lub klubu, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

3, W przypadku zawieszenia zarządu koła lub klubu, Zarząd Oddziału powołuje tymczasowy zarząd koła lub klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie, w terminie trzech miesięcy od daty powołania, walnego zebrania koła lub klubu w celu wyboru nowego zarządu.

 

§ 41

Rozwiązanie koła lub klubu uchwałą Zarzadu Oddziału może nastąpić w przypadku:

1) zaniechania działalności,

2) spadku liczby członków poniżej minimum określonego regulaminem koła lub klubu przez okres co najmniej 1 roku,

3) uchwały podjętej przez walne zebranie koła lub klubu.

 

 

 

Rozdział V

PRZYNALEŻNOŚĆ I STOSUNEK ODDZIAŁU PTTK DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO

§ 42

1. Oddział jest podstawową jednostką organizacyjną PTTK, powstał za zgodą Zarządu Głównego PTTK.

2. Oddział obowiązuje Statut PTTK, uchwały Walnego Zjazdu PTTK oraz uchwały władz naczelnych PTTK.

3.Oddział działa na podstawie uchwalonego przez Zjazd Oddziału Statutu Oddziału.

4. Oddział podlega wpisaniu do rejestru oddziałów prowadzonego przez Biuro Zarządu Głównego PTTK.

5. Oddział podlega kontroli władz naczelnych PTTK w zakresie określonym w Statucie PTTK.

6. Oddział PTTK przekazuje do Zarządu Głównego PTTK część składki członkowskiej na zasadach uchwalonych przez Zarząd Główny PTTK.

 

§ 43

1. Prezydium Zarządu Głównego PTTK może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Oddziału w przypadku stwierdzenia działań sprzecznych z:

1) Statutem PTTK,

2) uchwałami Walnego Zjazdu PTTK,

3) uchwałami Zarządu Głównego PTTK dotyczących spraw członkowskich,

4) obowiązkiem powiadomienia Zarządu Głównego PTTK o zamiarze zbycia mienia.

2. O podjęciu procedury, o której mowa w ust. 1 Prezydium Zarządu Głównego PTTK powiadamia Zarząd Oddziału niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji w tej sprawie.

3. Zarządowi Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego PTTK od powyższej decyzji w ciągu 30 dni. Odwołanie winno być doręczone przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie rozpatruje Zarząd Główny PTTK na najbliższym posiedzeniu. O podjętej decyzji powiadamia Zarząd Oddziału niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.

5. Od uchwały Zarządu Głównego PTTK określonej w ust. 4 przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 21 dni od zawiadomienia o przyjęciu uchwały. Odwołanie winno być doręczone przed upływem tego terminu.

6. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego odwołanie nie przysługuje.

 

§ 44

1. Przynależność Oddziału do PTTK ustaje wyłącznie na skutek rozwiązania Oddziału.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku rozwiązania się Oddziału na podstawie uchwały Zjazdu Oddziału, jego likwidatorami są członkowie ostatniegoZarządu Oddziału lub komisja likwidacyjna powołana uchwałą Zjazdu Oddziału.

4. W przypadku braku możliwości zwołania i odbycia nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału o którym mowa w ust. 2, likwidatorem Oddziału są członkowie ostatniego Zarządu Oddziału.

5. Koszty likwidacji Oddziału pokrywa się z majątku likwidowanego Oddziału.

6. Oddział traci osobowość prawną z dniem uprawomocnienia się postanowienia właściwego miejscowo Sądu Rejestrowego o wykreśleniu Oddziału z Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców.

 

§ 45

Spory o roszczenia majątkowe pomiędzy Oddziałem a PTTK oraz pomiędzy oddziałami PTTK podlegają orzecznictwu Głównego Sądu Koleżeńskiego, pod warunkiem zapisu na sąd polubowny.

 

§ 46

Oddział PTTK wraz z innymi oddziałami z terenu województwa może tworzyć jednostki regionalne PTTK, o których mowa w art. 82 Statutu PTTK.

 

 

 

Rozdział VI

MAJĄTEK ODDZIAŁU

§ 47

1. Majątek Oddziału powstaje z:

1) wpisowego i składek członkowskich,

2) dochodów z własnej działalności,

3) dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego,

4) ofiarności publicznej,

5) darowizn, spadków i zapisów,

6) innych źródeł.

2. Przedmiotem praw majątkowych Oddziału są w szczególności: nieruchomości, ruchomości, dobra niematerialne oraz środki pieniężne.

 

§ 48

1. Mieniem Oddziału jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Oddziałowi.

2. W przypadku rozwiązania Oddziału jego mienie po zakończeniu likwidacji staje się mieniem PTTK, w stosunku do którego w zakresie czynności cywilnoprawnych, Zarząd Główny PTTK wykonuje prawa i obowiązki.

3. Koła i kluby zarządzają i korzystają z mienia Oddziału w zakresie i na zasadach ustalonych przez Zarząd Oddziału.

 

§ 49

Zbycie mienia nieruchomego będącego własnością Oddziału lub pozostającego w jego użytkowaniu wieczystym wymaga powiadomienia Zarządu Głównego PTTK, któremu lub osobie prawnej przez niego wskazanej, przysługuje prawo pierwokupu. Termin złożenia oświadczenia o wykorzystaniu tego prawa wynosi 90 dni od dnia powiadomienia Zarządu Głównego PTTK.

 

§ 50

Zarząd Główny PTTK nie odpowiada za zobowiązania oddziałów, a oddziały nie odpowiadają za zobowiązania Zarządu Głównego PTTK, chyba że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.

§ 51

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród grona obejmującego prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika lub innych umocowanych przez Zarząd Oddziału jego członków.

 

§ 52

1. Mienie kół i klubów jest mieniem Oddziału i w przypadku ich rozwiązania przechodzi na rzecz Oddziału.

2. W przypadku wydzielenia się kół lub klubów w samodzielny oddział, ich mienie zostaje im przekazane przez Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Ewentualne spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński.

Rozdział VII

ZMIANY STATUTU, PRZEPISY KOŃCOWE

§ 53

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem § 17 ust. 4.

 

§ 54

1. Niniejszy Statut został uchwalony przez Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału dnia 8 maja 2013 roku zgodnie z Uchwałą nr 352/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 września 2012 roku w sprawie wzorcowego statutu oddziału i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Uchyla się dotychczasowy Statut Oddziału PTTK Ziemi Limanowskiej w Limanowej uchwalony przez Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału w dniu 18 marca 2005 roku.